Wednesday, September 28, 2011

Idgham Bi La Ghunnah

Idgham Bila Ghunnah(إدغام بدون غنة)iaitumemasukkan tanpa dengung.Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam.Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sukun atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah kecuali pada Nun(من راق)kerana di dalam bacaan ini wajib diam seketika (tanpa menyambung nafas) dan ia tidak diidghamkan.


No comments:

Post a Comment